width=1
width=25
   יום שלישי 7 יוני 2011
   גיליון מספר 18

width=1
   סקירה מקצועית בענייני:
עבירות מס /   
עבירות כלכליות /   
איסור הלבנת הון /   
מיסים /   
בניגוד לחוק/
/
בעריכת: עמית בר - טוב, עו"ד | בתרון בר-טוב, משרד עורכי דין
/

רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החייל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510
למקרים דחופים: 054-4423250 | bitbar@zahav.net.il | http://www.bit-bar.co.il

בגיליון זה:/
.חג שבועות שמח /
.מיסוי פלילי מע"מ: אי הסרת מחדל בסך 340,000 ₪- 6 חודשי עבודות שירות /
.מיסוי אזרחי מע"מ: ביטול חשבונית מס שאבדה /
.מיסוי פלילי מס הכנסה: עבודות שירות בגין עבירות בניגוד לפקודת מס הכנסה /
.חדשות ועדכונים  /

.חג שבועות שמח

  חג שבועות שמח

לכל חברינו, מכרינו, לקוחותינו וקולגות יקרים, צרור ברכות לחג השבועות. משרדנו מאחל לכם שפע, שגשוג, הצלחה ושפרי עמלכם, ישא תמיד ברכה.מיסוי פלילי מע"מ: אי הסרת מחדל בסך 340,000 ₪- 6 חודשי עבודות שירות

 

מוסטפא מורסי (להלן:"הנאשם") היה מנהלה הפעיל של חברת נעלי מורסי בע"מ  (להלן:"הנאשמת"), אשר עסקה במכירת נעליים. כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום ממנו עולה כי הנאשמים לא הגישו דו"חות תקופתיים למע"מ בין החודשים נובמבר 2008 ועד לחודש מרץ 2009, וכן בחודש יולי 2009. הנאשמים הודו במיוחס להם והורשעו בביצוע 6 עבירות של אי הגשת דו"חות תקופתיים לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף ( להלן: "החוק") .

על מנת לאפשר לנאשמים להסיר את המחדלים, טרם הטיעונים לעונש, נעתר בית המשפט לדחייה ארוכה של חצי שנה.

במסגרת הטיעונים לעונש ציין ב"כ המאשימה כי הנאשמים הגיעו להסגר תשלומים עם רשויות מס בנוגע ל-5 דו"חות אולם לא עמדו בהסדר וקרן החוב הכוללת שנותרה הינה כ- 340,000 ₪.  ב"כ  המאשימה טען כי הנאשמת הפסיקה את פעילותה העסקית ונכנסה לכינוס נכנסים ועתר להחמרה בעונש, קנסות מרתיעים ומאסר בפועל על הנאשם.

מנגד, ב"כ הנאשם ציין כי הנאשם הקים את הנשמת עם אחיו בשנת 1991 ובמשך שנים ארוכות היא פעלה כחוק ושגשגה. בשנת 2008, כתוצאה ממשבר כלכלי, החל העסק להתדרדר והכנסות הנאשמת הצטמצמו, כאשר הנאשם ואחיו מכרו את דירותיהם בניסיון להבריא את הנאשמת. לאור המצב הכלכלי הקשה אליו נקלע הנאשם הוא הוכרז כפושט רגל והנאשמת הפסיקה את פעילותה העסקית וניתן כנגדה צו פירוק. עוד צוינו נסיבותיו האישיות של הנאשם, לרבות מצבו הרפואי הקשה, וב"כ הנאשם עתר לבחון אפשרות של עונש מאסר בדרך של עבודות שירות.

 

בית המשפט פסק:  

בית המשפט ציין כי יש לשקול לחומרא את סכום המס שלא שולם. בית המשפט התחשב בנסיבותיו האשיות הקשות של הנאשם ובמצבו הרפואי הקשה (עבר אירוע מוחי ולקה בליבו) וכן במצבה של הנאשמת אשר הפסיקה את פעילותה וניתן נגדה צו פירוק. לאחר ששקל את כל השיקולים קבע בית המשפט כי אין בהם להביא לאי הטלת עונש מאסר אך יש בהם כיד להשפיע על אופן ריצויו. בית המשפט גזר על הנאשם עונש מאסר של 6 חודשים שירוצה בעבודות שירות וקנס כספי בסך 100,000 ₪ שישולם ב- 10 תשלומים.

 

 

ת"פ(קריות) 24680-01-10 מע"מ עכו נ' נעלי מורסי בע"מ ואח', ניתן ביום 25.05.11


.מיסוי אזרחי מע"מ: ביטול חשבונית מס שאבדה

גנאים מחמוד- חברה לעבודות בנין בע"מ (להלן:"המערערת") בנתה עבור המועצה המקומית פקיעין מכללה. היקף העבודה היה 5 מיליון ₪ ובהתאם לשלבי העבודה הוציאה המערערת חשבונות חלקיים למועצה לצורך אישורם. לאחר אישור החשבון ע"י המועצה הוציאה המערערת חשבונית מס בסכום המאושר לתשלום. המועצה העבירה את החשבון המאושר וחשבונית המס למשרד הרווחה, אשר העביר את הסכום למועצה ומשם הועבר למערערת.
בתאריך 26.06.03 הוציאה המערערת למועצה חשבון חלקי על סך 649,214 ₪ ולאחר שהחשבון אושר הוצאה חשבונית מס. המועצה העבירה את החשבונית למשרד הרווחה שהעבירה לה סך של 649,216 ₪ (פער של 2 ₪ מסכום החשבונית), אך סכום זה לא עבר למערערת. המערערת טענה כי לאחר שמסרה את חשבונית המס למועצה הודיע לה הגזבר כי חשבונית המס אבדה. המערערת כללה את סכום החשבונית שאבדה בחשבוניות אחרות שהוציאה למועצה וכך קיבלה את המגיע לה. את הסכום הנקוב בחשבונית שאבדה לא כללה המערערת בדיווחיה למע"מ טבריה (להלן:"המשיב") שכן, לגישתה, היא לא קיבלה את המגיע לה. לשיטתה, מכתבו של גזבר המועצה לפיו החשבונית אבדה, די בו לבסס את ביטול החשבונית, ולפיכך לא פעלה לביטולה ולהוצאת חשבונית זיכוי. בביקורת שערך המשיב נמצא כי חשבונית המס לא דווחה ולכן המשיב דרש מהמערערת את המס הנובע ממנה. השגה שהגישה המערערת על החלטה זו נדחתה ועל כך הוגש ערעור.
לטענת המשיב, האפשרות לביטולה של חשבונית מס מעוגנת בסעיף 49 לחוק מס ערך מוסף (להלן:"החוק") אשר קובע: "עסקה שלא יצאה לפועל או בוטלה: הוצאת חשבונית לגבי עסקה החייבת במס והעסקה או מקצתה לא יצאה אל הפועל או נתבטלה או חלה טעות בחשבונית- ישולם המס לפי החשבונית כל עוד לא בוטלה או תוקנה כפי שקבע שר האוצר".
לשיטת המשיב על המערערת היה לפעול על פי סעיף זה, לבטל את החשבונית ולהוציא חשבונית זיכוי. אין לקבל את טענת המערערת כי די בקבלת מכתבו של הגזבר על מנת לקיים את הסעיף.
 
בית המשפט פסק:
סעיף 49 מונה שלושה מצבים בהם ניתן לבטל או לתקן חשבונית מס: העסקה או מקצתה לא יצאה אל הפועל, העסקה בוטלה או חלה טעות בחשבונית. המצב הרלבנטי במקרה זה הינו עסקה או מקצה לא יצאה אל הפועל והשאלה המתעוררת הינה האם אובדן חשבונית מס שבעטיו לא שילמה המועצה למערערת את סכום החשבונית נותן בידי המערערת לפעול בגדרו של סעיף 49 לחוק?
בית המשפט הפנה לפסיקת העליון בע"א 2112/95 (פרשת אלקה אחזקות בע"מ) שעניינה "חוב אבוד" ובו נפסק ברב דעות כי החלופה "העסקה או מקצתה לא יצאה אל הפועל" עשויה לתת מענה ל"חוב אבוד" במקרה זה. לולא מסרה המערערת חשבונית מס למועצה היא לא הייתה מקבלת את סכום החשבונית שכן המועצה לא הייתה מקבלת את המימון ממשרד הרווחה שפועל כנגד חשבונית מס וחשבון מאושר של עבודה. במצב דברים זה, על המערערת לעשות ביטול חשבונית בהתאם לסעיף 49 לחוק. אין לקבל את טענת המערערת כי די במכתבו  של הגזבר כאשר סעיף 49 מצווה לפעול לביטול חשבונית בדרך שקבע שר האוצר. קבלת מכתב מהלקוח אינו בבחינת צעידה בדרך זו. בית המשפט הדגיש כי בהוראותיו של שר האוצר קיימים טעמים טובים משום האפשרות הממשית הטמונה במצב זה להתחמקות ממס. באשר לטענת המערערת כי הוציאה חשבונית זיכוי, ערב שמיעת הראיות, ויש בכך ריפוי הפגם שנפל בהתנהגותה, נקבע כי אין לקבלה וכי הדעת נותנת כי התיקון צריך שייעשה תוך זמן סביר מן המועד בו חל החיוב במס ולא 7 שנים לאחר.
טענת המערערת כי הוציאה חשבוניות אחרות תחת החשבונית שאבדה וכי היא לא קיבלה לידיה את תמורת החשבונית מהמועצה נדחתה אף היא ע"י בית המשפט. לא ברור מדוע לא יכולה הייתה המערערת להוציא חשבונית מס באותו סכום של החשבונית שאבדה, מיד עם היוודע לה על האובדן ובמקום זאת בחרה לפרוש את סכום החשבונית על פני חשבוניות אחרות שהנפיקה למועצה. בית המשפט ציין גם כי טענת המערערת אודות פיזור סכום החשבונית לא הוכחה על ידה, מה גם שעל פי כרטסת הנהלת החשבונות של המועצה עולה כי המועצה זיכתה את המערערת במלוא סכום החשבונית ה"אבודה" וזאת בניגוד לעמדתה.
לסיכום, בית המשפט קבע כי המערערת חייבת בתשלום המס הנגזר ממנה והגיע למסקנה כי המערערת קיבלה את כספי החשבונית בלא שתוציא חשבוניות מס תחת החשבונית, שכביכול, אבדה.
 
 
ע"מ ( מחוזי-נצרת) 18/08גנאים מחמוד- חברה לעבודות בניין בע"מ נ' מע"מ טבריה , ניתן ביום 13.05.11. 
 


.מיסוי פלילי מס הכנסה: עבודות שירות בגין עבירות בניגוד לפקודת מס הכנסה

יוסי אפללו (להלן:"הנאשם") ששימש כמנהל פעיל ב-4 חברות פרטיות (להלן:"הנאשמות") הורשע בגין ביצוע 11 עבירות של אי הגשת דו"חות חברה במועד- עבירות בניגוד לסעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה וכן עבירה של אי הגשת דו"ח אישי לשנת 2006. 
ב"כ המאשימה, בטיעוניה לעונש, ציינה כי מדובר בעבירות חמורות וכי מרבית המחדלים לא הוסרו. לטענת המאשימה מדובר בדו"חות הנוגעים למחזורים בהיקף כספי גבוה ולנאשם ניתנה שהות ארוכה להסיר המחדלים. לבית המשפט הוגשה פסיקה, הן לקביעה כי הגשת דו"ח לא מבוקר כמוה כאי הגשת דו"ח והן בנוגע לרמת הענישה בעבירות מס. המאשימה עתרה למאסר בפועל וקנסות משמעותיים.
מנגד, ב"כ הנאשם טען כי המחדלים הוסרו מאחר והדו"חות הוגשו וחלקם אבדו במשרדי המאשימה. ב"כ הנאשם הפנה להוראת ביצוע מס הכנסה 91.27 אשר קובעת כי אין לראות בהגשת דו"ח בלתי מבוקר, אי הגשת דו"ח. עוד הפנה ב"כ הנאשם את בית המשפט למאמר בנושא אשר תומך בטענה זו. לעניין הסרת המחדלים נטען כי נעשו כל המאמצים להסרה מלאה אך חוסר שיתוף פעולה של רו"ח הקודם של הנאשם הפך את הדבר לבלתי אפשרי. באשר לנסיבותיו האישיות של הנאשם נטען כי הוא קרס כלכלית והוגשה נגדו בקשה לפינוי מהבית. הואיל ולנאשם אין הרשעות קודמות והוא הביע חרטה על מעשיו עתר הסנגור שלא להשית על הנאשם מאסר בפועל ולחילופין, מאסר בדרך של עבודות שירות.
 
בית המשפט פסק:
בית המשפט דחה את טענת הסנגור כי יש לראות בהגשת דו"חות לא מבוקרים כהסרת מחדל וציין פסיקה בעניין זה הקובעת כי הגשת דו"חות בלתי מבוקרים אינה מהווה הגשת דו"חות כדין לצורך הסרת מחדל. עוד הוסיף בית המשפט כי גם אם טענתו של ב"כ הנאשמים הייתה מתקבלת, הרי שאין הדבר בהכרח מצדיק כי לא יוטל עונש מאסר בפועל, שכן אין מדובר במעשה חסד שעשה הנאשם, אלא בפירעון מה שניתן היה לגבות ממנו גם בדרכים אחרות (רע"פ 6095/06 צדוק נ' מ"י).
בית המשפט ציין את חומרת העבירות בהן הורשע הנאשם- עבירות קלות יחסית לביצוע אולם הרווח השמור בצידן אינו מבוטל. עבירות אלה אופיינו כעבירות המשיקות לעבירות הרכוש מאחר והן מהוות גניבה מקופת הציבור והכבדת נטל המס על כתפי הציבור. בשיקוליו לחומרא בית המשפט לקח בחשבון את העובדה כי המחדלים לא הוסרו במלואם. בשיקוליו לקולא התחשב בית המשפט בהודאת הנאשם אשר חסכה זמן שיפוטי יקר, עברו הנקי, נסיבותיו האישיות הקשות ומאמציו להסרת המחדלים.
בית המשפט גזר על הנאשם 3 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות וקנס כספי בסך 5,000 ₪.

ת"פ(ב"ש) 2795/09 מ"י נ' יוסף אפללו ואח' , ניתן ביום 01.05.11  
 


.חדשות ועדכונים

 

לחדשות ועדכונים נוספים לחץ כאן

 

 מסמך זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה חוו"ד ,סקירת הדין הרלבטי, ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד.
/
משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החייל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510
/
למקרים דחופים: 054-4423250 | bitbar@zahav.net.il | www.bit-bar.co.il
/
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.

הדפסה