אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


עבירות על חוק ניירות ערך

משרד בתרון בר-טוב מייצג חשודים / נאשמים וחברות בעבירות על חוק ניירות- ערך, התשכ"ח 1968 .
משרד בתרון, בר-טוב מלווה נחקרים, חשודים ונאשמים משלבי החקירה הראשונים ברשויות החקירה ומעניק ייעוץ וייצוג שוטף בכל שלבי ההליך הפלילי.

 

להלן העבירות העיקריות והעונשים מחוק ניירות ערך כמצוין בפרק ט לחוק :

53. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין):

(1) הפר את הוראות סעיף 15 כדי להטעות משקיע סביר; לענין זה, מי שעשה הצעה לציבור בלא תשקיף שהרשות התירה פרסומו או שלא על פי טיוטת תשקיף לפי הוראות סעיף 15(א), או מי שמכר ניירות ערך לציבור שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, עליו הראיה שלא עשה כן כדי להטעות משקיע סביר;

(2) הפר את הוראות סעיף 16(א) או (ב) או סעיף 18(א) ולא הוכיח שלא עשה כן כדי להטעות משקיע סביר;

(2א) גרם לכך כי במידע שנמסר באסיפה לפי סעיף 15א(א)(6) יהיה פרט מטעה, כדי להטעות עובד סביר;

(3) נתן חוות-דעת, דו"ח או אישור שנכללו או נזכרו בתשקיף בהסכמתו המוקדמת, ביודעו שיש בהם פרט מטעה;

(4) לא קיים הוראה מהוראות סעיף 35כד, הוראה מהוראות סעיף 36, הוראה של הרשות לפי סעיף 36א, הוראה החלה עליו מכוח סעיף 36ב או הוראה מהוראות סעיף 37, או תקנות לפי הסעיפים האמורים, או גרם לכך שבדו"ח או בהודעה או במסמך רישום לפי חוק זה או תקנות לפיו שנמסרו לרשות או לבורסה יהיה פרט מטעה, והכל כדי להטעות משקיע סביר; לענין זה, אם לא הוגש דו"ח תקופתי או דו"ח כספי ביניים תוך חדשיים מהמועד האחרון הקבוע להגשתו או עברו למעלה משבעה ימים מהמועד שנקבע להגשת דו"ח מיידי או הודעה, והם לא הוגשו, או לא נמסרו בהתאם לדרישת הרשות, תהיה זאת ראיה לכאורה כי מי שחלה עליו החובה להגיש דו"ח או הודעה כאלה נמנע מהגשתם כדי להטעות;

(ב) מי שעשה אחד מאלה, דינו מאסר שנה או קנס פי שלושה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין:

(1) הפר הוראות סעיף 13;

(1א) הפר את הוראות סעיף 15;

(2) לא קיים את הוראות סעיף 16(א) או (ב) או סעיף 18(א) או תקנות לפי סעיף 35כ(א);

(2א) הפר הוראות לפי סעיף 17ג;

(3) לא קיים הוראות סעיף 25(ד);

(4) לא מילא אחרי הוראות הרשות לפי סעיף 25(א) או 25א(ב);

(5) לא קיים את הוראות סעיף 35ב(א) או סעיף 35י;

(6) הנפיק ניירות-ערך בלי שנתקיימה דרישת סעיף 39(א);

(7) הפר הוראות סעיף 45(א);

(8) הפר הוראות סעיף 52ט(ב);

(9) לא קיים הוראות סעיף 52ט(ג) או (ד);

(10) לא קיים דרישה לפי סעיפים 56א(א) או 56ג(א) במועד שנדרש לכך;

(11) הפר את הוראות סעיף 56ה.

(ב1) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר ששה חודשים:

(1) הפר הוראה; מהוראות סעיף 10א;

(2) הפר הגבלה מההגבלות המיוחדות שנקבעו לפי סעיף 10ב;

(3) הפר תנאי שנקבע בהיתר לפי סעיפים 10א עד 10ג.

(ג) מי שעשה אחד מאלה, דינו - קנס פי שלושה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) לא קיים הוראות סעיף 5 או 10(ב);

(1א) לא קיים את הוראות סעיף 17(ג);

(2) פירסם תשקיף מבלי שנתקיימו דרישות הסעיפים 22 ו-23 או פרסם מסמך רישום שלא בהתאם להוראות סעיף 35כ(ב);

(3) לא קיים את הוראות סעיף 23(ג) או סעיף 35כב(א) או כלל מהכללים לפי סעיף 35כב(ג);

(4) קיבל הזמנות שלא בהתאם לסעיף 24(א) או שלא לפי סעיף 17ד(א)(3);

(5) לא קיים את הוראות סעיף 26(ב) או (ג) או סעיף 27(א) או (ב)(3);

(6) לא קיים את הוראות סעיף 28(א) או (ב) או סעיף 30;

(7) לא קיים הוראות תקנות לפי סעיף 35ד(ב);

(7א) לא קיים הוראות סעיף 35כג;

(8) לא קיים את הוראות סעיפים 36, 36ב או 37 או תקנות לפיהם או הוראה או הנחיה של הרשות לפי סעיף 36א;

(9) אם הוא מנפיק או תאגיד - לא קיים את הוראות סעיף 44;

(10) לא קיים את הוראות סעיף 49;

(11) לא קיים את הוראות סעיף 51(ג).

(ד) בעבירה נמשכת על הוראות סעיפים 36, 36ב או 37 או תקנות לפיהם או הוראה או הנחיה של הרשות לפי סעיפים 35כד ו-36א או תקנות לפי סעיף 35לא רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטילו, לכל יום שבו נמשכת העבירה.

(ה) נעברה עבירה מן המפורטות בסעיף זה בידי תאגיד, אחראים לעבירה גם הדירקטורים של התאגיד והמנהל הכללי, אלא אם הוכיחו אחת מאלה:

(1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתם ולא היה עליהם לדעת עליה או שלא יכלו לדעת עליה;

(2) שנקטו כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את העבירה.


תרמית בקשר לניירות ערך [תיקונים: התשמ"ח, התשנ"ד (מס' 2), התשס"ד (מס' 2), התשס"ז]

54. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר חמש שנים או קנס פי חמישה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) הניע או ניסה להניע אדם לרכוש או למכור ניירות-ערך ועשה זאת באמרה, בהבטחה או בתחזית - בכתב, בעל-פה או בדרך אחרת - שידע או היה עליו לדעת שהן כוזבות או מטעות, או בהעלמת עובדות מהותיות;

(2) השפיע בדרכי-תרמית על תנודות השער של ניירות-ערך. לענין פסקה זו, חזקה כי מי שפעל לפי הוראות סעיף 56(א) לענין ייצוב מחיר ניירות ערך לא השפיע בדרכי תרמית כאמור.

(ב) בסעיף זה, "ניירות ערך" - כהגדרתם בסעיף 52.[תיקון התשנ"ט (מס' 2)]

54א.- 54יא. (בוטלו).

 

הערה - החקיקה המופיעה בנושא זה, מפרוסמת לנוחותכם בלבד, ואינה מהווה תחליף לחקיקה כפי שמתפרסמת ומתעדכנת מעת לעת ברשומות.  חזור למעלה  חזור למעלה גירסה להדפסה  הדפסה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.