אנו עוסקים בדיני המס הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, תחום עיסוק נוסף הוא פירוקים, פשיטת רגל ונדל"ן
בתרון, בר-טוב
משרד עורכי דין
Bitron, Bar-tov
Law office
פשיטת רגל פירוקים כופר עבירות מס
עמוד הבית צוות המשרד גיליון "בניגוד לחוק" מקרים דחופים חדשות ועדכונים קישורים צור קשר
חפש באתר

תחומי עיסוק המשרד
OpenCube CSS Menu


עבירות על חוק איסור הלבנת הון

כללי

משרד בתרון,בר-טוב בעל התמקצעות וניסיון רב בהופעות בבתי משפט בייצוג נאשמים, חשודים וחברות בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2000.

  • למאמר שסוקר את חוק איסור הלבנת הון
  • למאמר בנושא עיצום כספי :  כיצד אדם נכנס לשטחי מדינת ישראל עם 50 אלף $ במזומן , פיצל את הכסף, לא דיווח לרשויות המס ויצא עם עיצום כספי 0 ש"ח

 

 להלן העבירות מחוק איסור הלבנת הון ופירוט העבירות כמפורט בתוספת הראשונה לחוק

עבירת מקור

2. (א) בפרק זה, "עבירה" - עבירה כמפורט בתוספת הראשונה.

(ב) לענין פרק זה יראו כעבירה גם עבירה כאמור בסעיף קטן (א) שנעברה במדינה אחרת ובלבד שהיא מהווה עבירה גם לפי דיני אותה מדינה.

(ג) התנאי האמור בסעיף קטן (ב) סיפה, לא יחול לענין העבירות המפורטות בפסקה (18) לתוספת הראשונה, ולענין העבירות המפורטות בפסקאות (19) ו-(20) לאותה תוספת הקשורות לעבירה שבפסקה (18).


איסור הלבנת הון

3. (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (3) (בחוק זה - רכוש אסור), במטרה להסתיר אך להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו - מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין -

(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה.

(ב) העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו - העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" - לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח.


איסור עשיית פעולה ברכוש אסור

4. העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השניה ובשווי שנקבע בה, דינו - מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "ידיעה" - למעט עצימת עיניים כמשמעותה בסעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין.


הוכחת ידיעה

5. לענין סעיפים 3 ו-4 די אם יוכח שעושה הפעולה ידע כי הרכוש הוא רכוש אסור, גם אם לא ידע לאיזו עבירה מסוימת קשור הרכוש.


סייג לאחריות פלילית

6. (א) לא יישא אדם באחריות פלילית לפי סעיף 4 אם עשה אחת מאלה:

(1) דיווח למשטרה בדרך ובמועד שייקבעו, לפני עשיית הפעולה ברכוש, על הכוונה לעשות בו פעולה, ופעל לפי הנחיותיה לגבי אותה פעולה, או דיווח למשטרה כאמור, אחרי עשיית הפעולה ברכוש, סמוך ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשייתה;

(2) דיווח לפי הוראות סעיף 7 - אם הוראות הסעיף חלות עליו.

(ב) השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע את המועד ואת דרכי הדיווח לפי סעיף קטן (א)(1).

 

להלן פירוט העבירות מחוק איסור הלבנת הון כפי שמופיע בתוספת הראשונה לחוק

 

פירוט עבירות

העבירות המפורטות להלן:

(1) עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים - שאינן עבירות של שימוש עצמי בסם, החזקת סם לשימוש עצמי, החזקת חצרים לצריכה עצמית של סם והחזקת כלים לשימוש עצמי בסם;

(2) עבירות של סחר בלתי חוקי בנשק, לפי סעיף 144 לחוק העונשין;

(3) עבירות הקשורות למעשי זנות לפי סעיפים 199, 201, 202, 203, 203ב, 204 ו–205 לחוק העונשין;

(4) עבירות של מכירה והפצה של חומר תועבה לפי סעיף 214 לחוק העונשין;

(5) עבירות הימורים, לפי סעיפים 225 ו–228 רישה לחוק העונשין;

(6) עבירות שוחד, לפי סימן ה' לפרק ט' של חלק ב' לחוק העונשין;

(7) עבירות רצח וניסיון לרצח לפי סעיפים 300 ו–305 לחוק העונשין;

(8) עבירות של פגיעה בחירות לפי סימן ז' לפרק י' של חלק ב' לחוק העונשין;

(9) עבירות של פגיעה ברכוש לפי סעיפים 384, 390 עד 393, 402 עד 404 ו–411 לחוק העונשין;

(10) עבירות גניבת רכב, קבלת רכב או חלקים גנובים ומסחר ברכב או בחלקים גנובים, כאמור בסימן ה'1 לפרק י"א שבחלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 413ג, 413ד(א), 413ה, 413ו רישה ו–413ז;

(11) עבירות לפי סימן ו' לפרק י"א של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 416, 417 ו–432;

(11א) עבירות לפי סעיפים 439 עד 444 לחוק העונשין;

(12) עבירות זיוף כספים ומטבעות, לפי סימנים א' ו–ב' לפרק י"ב של חלק ב' לחוק העונשין, למעט עבירות לפי סעיפים 463, 466, 467, 480, 481, ו–482, וכן עבירה של התקנת מכשיר לעשיית בולים לפי סעיף 486;

(13) עבירות לפי סעיפים 16, 17 ו–18 לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986;

(14) עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד ו–54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(15) עבירות של הברחת טובין לפי סעיפים 211 ו–212 לפקודת המכס, או לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979;

(16) עבירות הקשורות להפרת זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, לפי פקודת זכות יוצרים, חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, פקודת פטנטים ומדגמים, פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, ופקודת סימני סחורות;

(17) עבירה לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ה-1975, שנעברו בנסיבות מחמירות;

(18) עבירות לפי פקודת מניעת טרור, לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לפי סעיפים 8 ו–9 לחוק איסור מימון טרור או לפי סימנים ב' עד ו' לפרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין;

(18א) עבירות לפי סעיפים 2, 3 ו–4 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003;

(18ב) עבירה לפי סעיף 80(ב) לענין עובד זר או לפי סעיף 80(ג) לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959; פסקה זו תעמוד בתוקפה תקופה של שלוש שנים, שתחילתה ביום תחילתו של חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 14), התשס"ד-2004; שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי בצו להאריך את תוקפה של פסקה זו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים.

(19) עבירות של הלבנת הון לפי סעיף 3 לחוק, שמקורן באחת מהעבירות המפורטות בתוספת זו;

(20) קשר לעבור אחת העבירות המפורטות בתוספת זו.

 

הערה - החקיקה המופיעה בנושא זה, מפרוסמת לנוחותכם בלבד, ואינה מהווה תחליף לחקיקה כפי שמתפרסמת ומתעדכנת מעת לעת ברשומות.

1.  ניתוח העבירות בחוק איסור הלבנת הון
במאמר זה מוסבר מה הרציונאל שעמד בעיני המחוקק טרם חקיקית חוק איסור הלבנת הון ובנוסף מוסבר בלשון פשוטה מהן העבירות העיקריות בחוק איסור הלבנת הון תוך פירוט מרכיבי העבירות.

2.  הלבנת הון | עיצום כספי | מאמר
המאמר עוסק בסוגית עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון. אדם נכנס לשטחי מדינת ישראל עם 50 אלף $ במזומן , פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד- הכיצד ?
בתרון בר-טוב משרד עורכי דין: 03-6449490 | מקרים דחופים 054-4423250  חזור למעלה  חזור למעלה גירסה להדפסה  הדפסה שלח לחבר  שלח לחבר שלח לחבר  הוסף למועדפים  Rss

חדשות ועדכונים

מאמרים בענייני מס
מאמרים בענייני מס
למידע נוסף


מאמר לפי חוק איסור הלבנת הון בסוגית עיצום כספי
מאמר זה דן באדם שנכנס לשטחי מדינת ישראל עם חמישים אלף דולר במזומן, פיצל את הכסף, לא דיווח ויצא בעיצום כספי של 0 ש"ח בלבד. - הכיצד ?
למידע נוסף


מאמר חדש בנושא עבירות מס
מאמר זה דן במקרים של אי הסרת מחדל בעבירות מס שלא יוביל בהכרח למאסר בפועל !
למידע נוסף


גיליון "בניגוד לחוק"
עבירות מס, כופר מס, פשיטת רגל, הלבנת הון, חוק ניירות ערך, בלו דלק, חוקי מס, פירוקים, פקודת המכס, מס קניה, טיפים לנחקר,

משרד בתרון, בר-טוב | רח' הברזל 3 | קומה 5 | רמת החיל | ת"א 69710 | טל': 03-6449490 | פקס: 03-6440510 |
תוכן זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי שניתן על ידי עו"ד. הגלישה באתר בכפוף לתקנון.
עבירות מס

עבירות מס | הלבנת הון | טיפים לנחקר בעבירות מס | זכויות העצור להיפגש עם עו"ד | כופר | קנס מנהלי | גילוי מרצון | עיצום כספי | עבירות מס מהותיות |עבירות מס טכניות | פשיטת רגל | חדשות ועדכונים | שיתוף פעולה | מאמרים


האתר פותח ע"י Guru4rent בניית אתרים
כל הזכויות שמורות למשרד בתרון, בר-טוב.